xml地图|网站地图|网站标签 [设为首页] [加入收藏]
辽史: 卷四十八·志第十七下·百官志四
分类:文学世界

◎百官志四

○南面下

第四十八卷 志第十七下

◇南面京官

百官志四

辽有五京。上京为皇都,凡朝官、京官皆有之;余四京随宜设官,为制不一。大抵西京多边防官,南京、中京多财赋官。五京并置者,列陈之;特置者,分列于后。

南面京官

三京宰相府职名总目:

 辽有五京。上京为皇都,凡朝官、京官皆有之;馀四京随宜设官,为制不一。大抵西京多边防官,南京、中京多财赋官。五京并置者,列陈之;特置者,分列于後。

左相

三京宰相府职名总目:

右相

 左相。

左平章政事

 右相。

右平章政事

 左平章政事。

东京宰相府。圣宗统和元年,诏三京左右相、左右平章事。

 右平章政事。

中京宰相府

东京宰相府。圣宗统和元年,诏三京左右相、左右平章事。

南京宰相府

中京宰相府。

诸京内省客省职名总目:

南京宰相府。

某京某省使

诸京内省客省职名总目:

某京某省副使。耶律蒲奴,开泰末为上京内客省副使。

 某京某省使。

上京内省司

 某京某省副使。耶律蒲奴,开泰末为上京内客省副使。

东京内省司。《地理志》,东京大内不置宫嫔,唯以内省使、副、判官守之。

上京内省司。

五京诸使职名总目:

东京内省司。地理志,东京大内不置宫嫔,唯以内省使、副、判官守之。

某京某使。王棠,重熙中为上京盐铁使。

五京诸使职名总目:

知某京某使事。张孝杰,清宁间知户部使事。

 某京某使。王棠,重熙中为上京盐铁使。

某京某副使。刘伸,重熙中为三司副使。

 知某京某使事。张孝杰,清宁间知户部使事。

同知某京某使事。道宗大康三年见挞不也同知度支使事。

 某京某副使。刘伸,重熙中为三司副使。

某京某判官。圣宗太平九年见户部使判官。

 同知某京某使事。道宗大康三年见挞不也同知度支使事。

上京盐铁使司

 某京某判官。圣宗太平九年见户部使判官。

东京户部使司

上京盐铁使司。

中京度支使司

东京户部使司。

南京三司使司

中京度支使司。

南京转运使司。亦曰燕京转运使司。

南京三司使司。

西京计司

南京转运使司。亦曰燕京转运使司。

五京留守司兼府尹职名总目:

西京计司。

某京留守行某府尹事。圣宗统和元年见上京留守、行临潢尹事吴王稍。

五京留守司兼府尹职名总目:

某京副留守。天祚天庆六年见东京副留守高清臣。

 某京留守行某府尹事。圣宗统和元年见上京留守、行临潢尹事吴王稍。

知某京留守事。萧惠,开泰二年知东京留守事。

 某京副留守。天祚天庆六年见东京副留守高清臣。

某府少尹。圣宗太平四年见临潢少尹郑弘节。

 知某京留守事。萧惠,开泰二年知东京留守事。

同知某京留守事。太平八年见中京同知耶律野。

 某府少尹。圣宗太平四年见临潢少尹郑弘节。」一:

同签某京留守事。萧滴冽,太平六年同签南京留守事。

 同知某京留守事。太平八年见中京同知耶律野。

某京留守判官。室昉,天禄中为南京留守判官。

 同签某京留守事。萧滴冽,太平六年同签南京留守事。<二>

某京留守推官。圣宗开泰元年见中京留守推官李可举。

 某京留守判官。室,天禄中为南京留守判官。

上京留守司

 某京留守推官。圣宗开泰元年见中京留守推官李可举。

东京留守司

上京留守司。

中京留守司。太宗大同元年命赵延寿为中京留守,治镇州。圣宗统和十二年命室昉为中京留守,治太定府。

东京留守司。

南京留守司。太宗天显三年升东平郡为南京,治辽阳。十三年以幽州为南京,治析津。圣宗开泰元年改幽都府为析津府。

中京留守司。太宗大同元年命赵延寿为中京留守,治镇州。圣宗统和十二年命室为中京留守,治大定府。<三>

西京留守司

南京留守司。太宗天显三年升东平郡为南京,治辽阳。十三年以幽州为南京,治析津。圣宗开泰元年改幽都府为析津府。

五京都总管府职名总目:

西京留守司。

某京都总管、知某府事。

五京都总管府职名总目:

同知某府事。圣宗太平五年见同知中京事萧尧衮。

 某京都总管、知某府事。

上京都总管府

 同知某府事。圣宗太平五年见同知中京事萧尧衮。

东京都总管府

上京都总管府。

中京都总管府

东京都总管府。

南京都总管府

中京都总管府。

西京都总管府

南京都总管府。

五京都虞候司职名总目:

西京都总管府。

都虞候

五京都虞候司职名总目:

上京都虞候司

 都虞候。

东京都虞候司

上京都虞候司。

南京都虞候司

东京都虞候司。

西京都虞候司

南京都虞候司。

中京都虞候司

西京都虞候司。

五京警巡院职名总目:

中京都虞候司。

某京警巡使

五京警巡院职名总目:

某京警巡副使

 某京警巡使。

上京警巡院

 某京警巡副使。

东京警巡院

上京警巡院。

中京警巡院

东京警巡院。

南京警巡院

中京警巡院。

西京警巡院

南京警巡院。

五京处置使司职名总目:

西京警巡院。

某京处置使

五京处置使司职名总目:

上京处置司

 某京处置使。

东京处置司

上京处置司。

中京处置司

东京处置司。

西京处置司

中京处置司。

南京处置司

西京处置司。

五京学职名总目:道宗清宁五年,诏设学养士,颁经及传疏,置博士、助教各一员。

南京处置司。

博士

五京学职名总目:道宗清宁五年,诏设学养士,」四:颁经及传疏,置傅士、助教各一员。

助教。

 博士。

上京学。上京别有国子监,见朝官。

 助教。

东京学

上京学。上京别有国子监,见朝官。

中京学。中京别有国子监,与朝官同。

东京学。

南京学。亦曰南京太学,太宗置。圣宗统和十三年,赐水硙庄一区。

中京学。中京别有国子监,与朝官同。

西京学

南京学。亦曰南京太学,太宗置。圣宗统和十三年,赐水庄一区。

已上五京官。

西京学。

上京城隍使司。亦曰上京皇城使。

 已上五京官。

上京城隍使。韩德让,景宗时为上京城隍使。

上京城隍使司。亦曰上京皇城使。

东京渤海承奉官。圣宗开泰八年耶律八哥奏,渤海承奉班宜设官以统之,因置。

 上京城隍使。韩德让,景宗时为上京皇城使。」五:

渤海承奉都知押班

东京渤海承奉官。圣宗开泰八年耶律八哥奏,渤海承奉班宜设官以统之,因置。

辽阳大都督府。太宗会同二年置。

 渤海承奉都知押班。

辽阳大都督。会同二年,都督曷鲁泊等关防辽阳东都。

辽阳大都督府。太宗会同二年置。

东京安抚使司

 辽阳大都督。会同二年,都督曷鲁泊等关防辽阳东都。

东京安抚使

东京安抚使司。

东京军巡院。《地理志》,东京有归化营军千余人,籍河朔亡命于此,置军巡院。

 东京安抚使。

东京军巡使

东京军巡院。地理志,东京有归化营军千馀人,籍河朔亡命於此,置军巡院。

中京文思院

 东京军巡使。

中京文思使。马人望父牷为中京文思使。

中京文思院。

中京路按问使司

 中京文思使。马人望父为中京文思使。<六>

中京路按问使。耶律和尚,重熙二十四年为中京路按问使。

中京路按问使司。

中京巡逻使司

 中京路按问使。耶律和尚,重熙二十四年为中京路按问使。

中京巡逻使。耶律古昱,开泰间为中京巡逻使。

中京巡逻使司。

中京大内都部署司

 中京巡逻使。耶律古昱,开泰间为中京巡逻使。

中京大内都部署。圣宗开泰元年见中京大内都部署。

中京大内都部署司。

中京大内副部署

 中京大内都部署。圣宗开泰元年见中京大内都部署。

南京宣徽院

 中京大内副部署。

南京宣徽使。道宗寿隆元年见宣徽使耶律特末。

南京宣徽院。

知南京宣徽院使事

 南京宣徽使。道宗寿隆元年见宣徽使耶律特末。

知南京宣徽院事

 知南京宣徽院使事。

南京宣徽副使

 知南京宣徽院事。

同知南京宣徽院事

 南京宣徽副使。

南京处置使司。圣宗开泰元年见秦王隆庆为燕京管内处置使。

 同知南京宣徽院事。

燕京管内处置使

南京处置使司。<七>圣宗开泰元年见秦王隆庆为燕京管内处置使。

南京侍卫亲军马步军都指挥使司

 燕京管内处置使。

南京侍卫亲军马步军都指挥使。萧讨古,乾亨初为南京侍卫亲军都指挥使。

南京侍卫亲军马步军都指挥使司。

南京马步副指挥使

 南京侍卫亲军马步军都指挥使。萧讨古,乾亨初为南京侍卫亲军都指挥使。

南京侍卫亲军马军都指挥使司

 南京马步副指挥使。

南京马军都指挥使

南京侍卫亲军马军都指挥使司。

南京马军副指挥使

 南京马军都指挥使。

南京侍卫亲军步军都指挥使司

 南京马军副指挥使。

南京步军都指挥使

南京侍卫亲军步军都指挥使司。

南京步军副指挥使

 南京步军都指挥使。

南京栗园司

 南京步军副指挥使。

典南京栗园

南京栗园司。

云州宣谕招抚使司

 典南京栗园。

云州管内宣谕招抚使二员。统和四年见韩毗哥、邢抱朴为云州管内宣谕招抚使。

云州宣谕招抚使司。

南面大蕃府官

 云州管内宣谕招抚使二员。统和四年见韩毗哥、邢抱朴为云州管内宣谕招抚使。<八>

黄龙府

南面大蕃府官

知黄龙府事。兴宗重熙十三年见知黄龙府事耶律瓯里斯。

黄龙府。

同知黄龙府事

 知黄龙府事。兴宗重熙十三年见知黄龙府事耶律瓯里斯。

黄龙府判官

 同知黄龙府事。

黄龙府侍卫亲军马步军都指挥使

 黄龙府判官。

黄龙府侍卫亲军都指挥使

黄龙府侍卫亲军马步军都指挥使。

黄龙府侍卫亲军副指挥使

 黄龙府侍卫亲军都指挥使。

黄龙府侍卫马军都指挥使

 黄龙府侍卫亲军副指挥使。

黄龙府侍卫步军都指挥使

 黄龙府侍卫马军都指挥使。

黄龙府侍卫马军副指挥使

 黄龙府侍卫步军都指挥使。

黄龙府侍卫步军副指挥使

 黄龙府侍卫马军副指挥使。

黄龙府学

 黄龙府侍卫步军副指挥使。

博士

黄龙府学。

助教

 博士。

兴中府

 助教。

知兴中府事。咸雍元年见知兴中府事杨绩。

兴中府。

同知兴中府事

 知兴中府事。咸雍元年见知兴中府事杨绩。

兴中府判官

 同知兴中府事。

兴中府学

 兴中府判官。

博士

兴中府学。

助教

 博士。

南面方州官

 助教。

辽东西、燕,秦、汉、唐已置郡县,设官职矣。高丽、渤海因之。至辽,五京列峙、包括燕、代,悉为畿甸。二百余年,城郭相望,田野益辟。冠以节度,承以观察、防御、团练等使,分以刺史、县令,大略采用唐制。其间宗室、外戚、大臣之家,筑城赐额,谓之“头下州军”;唯节度使朝廷命之,后往往皆归王府。不能州者谓之军,不能县者谓之城,不能城者谓之堡。其设官则末详云。

南面方州官

节度使职名总目:

 辽东、西,燕、秦、汉、唐已置郡县,设官职矣。高丽、渤海因之。至辽,五京列峙,包括燕、代,悉为畿甸。二百馀年,城郭相望,田野益辟。冠以节度,承以观察、防御、团练等使,分以刺史、县令,大略采用唐制。其间宗室、外戚、大臣之家筑城赐额,谓之「头下州军」;唯节度使朝廷命之,後往往皆归王府。不能州者谓之军,不能县者谓之城,不能城者谓之堡。其设官则未详云。

某州某军节度使

节度使职名总目:

某州某军节度副使

 某州某军节度使。

同知节度使事。耶律玦,重熙中同知辽兴军节度使事。

 某州某军节度副使。

行军司马

 同知节度使事。耶律,重熙中同知辽兴军节度使事。

军事判官

  行军司马。

掌书记。刘伸,重熙五年为彰武军节度使掌书记。

  军事判官。

衙官

  掌书记。刘伸,重熙五年为彰武军节度使掌书记。

某马步军都指挥使司

  衙官。

都指挥使

某马步军都指挥使司。

副指挥使

 都指挥使。

某马军指挥使司

 副指挥使。

指挥使

某马军指挥使司。

副指挥使

 指挥使。

某步军指挥使司

 副指挥使。

指挥使

某步军指挥使司。

副指挥使

 指挥使。

上京道:

 副指挥使。

怀州奉陵军节度使司

上京道:<九>

庆州玄宁军节度使司

 怀州奉陵军节度使司。

泰州德昌军节度使司

 庆州玄宁军节度使司。

长春州韶阳军节度使司

 泰州德昌军节度使司。

仪坤州启圣军节度使司

 长春州韶阳军节度使司。

龙化州兴国军节度使司

 仪坤州启圣军节度使司。

饶州匡义军节度使司

 龙化州兴国军节度使司。

徽州宣德军节度使司

 饶州匡义军节度使司。

成州长庆军节度使司

 徽州宣德军节度使司。

懿州广顺军节度使司

 成州长庆军节度使司。

渭州高阳军节度使司

 懿州广顺军节度使司。

镇州建安军节度使司

 渭州高阳军节度使司。

东京道:

 镇州建安军节度使司。

开州镇国军节度使司

东京道:

保州宣义军节度使司

 开州镇国军节度使司。

辰州奉国军节度使司

 保州宣义军节度使司。

兴州中兴军节度使司

 辰州奉国军节度使司。

海州南海军节度使司

 兴州中兴军节度使司。

渌州鸭渌军节度使司

 海州南海军节度使司。

显州奉先军节度使司

 渌州鸭渌军节度使司。

乾州广德军节度使司

 显州奉先军节度使司。

贵德州宁远军节度使司

 乾州广德军节度使司。

沈州昭德军节度使司

 贵德州宁远军节度使司。

辽州始平军节度使司

 渖州昭德军节度使司。

通州安远军节度使司

 辽州始平军节度使司。

双州保安军节度使司

 通州安远军节度使司。

同州镇安军节度使司

 双州保安军节度使司。

咸州安东军节度使司

 同州镇安军节度使司。

信州彰圣军节度使司

 咸州安东军节度使司。

本文由宝马娱乐在线发布于文学世界,转载请注明出处:辽史: 卷四十八·志第十七下·百官志四

上一篇:辽史: 卷四十九·志第十八·礼志一 下一篇:没有了
猜你喜欢
热门排行
精彩图文